Cemevi yapt覺rma dernei

Avrupa ve Almanya n覺n 繹nemli sehirlerinden biri olan Frankfurt da kendi arsa ve binas覺na sahip bir Cemevi projesi 1990 l覺 y覺llar覺n ortalar覺ndan itibaren hep dernek g羹ndeminde olmus fakat maddi imkans覺zl覺klar sonucu bu proje hayata ge癟irilememisti. 12 Aral覺k 1999, AKM 10. y覺l senliinde CEMEVI織 nin kurulaca覺 Frankfurt AKM Inan癟 Kurulu taraf覺ndan ilan edildi ve senlie kat覺lanlar ba覺s yapmaya davet edildiler. ok say覺da 羹ye 5000.- DM den baslayarak 癟esitli ba覺s s繹z羹 verdiler. Daha sonra kendine AYAA KALKACAKSAN HIZMET IIN KALK diyen H羹nkar覺n s繹z羹n羹 siar edinen Inan癟 Kurulu May覺s 2000 tarihinde CEMEVI YAPTIRMA DERNEINI kurdu. Bu kurulusa 57 can覺m覺z kat覺ld覺 ve asa覺daki sah覺slar 5 y覺ll覺覺na Y繹netime se癟ildiler. Se癟ildikten sonra, Cemevi Yapt覺rma Dernei kendine bir hareket plan覺 yapt覺. Ilk 繹nce yasal gerekler yerine getirildi. Dernek mahkemeye tescil ettirildi ve devam覺nda kamu yararl覺 dernek olarak alman mali makamlar覺nca kabul edildi.

Bu islemlerden sonra, dernein hedeflerini i癟eren bir kitap癟覺k haz覺rland覺 ve kamu oyuna sunuldu:
al覺smalar覺n basl覺k siar覺 Iman Ettik, Ikrar verdik, Hak Muhammed Ali Diye idi. Buda g繹steriyordu ki, bu g繹revi 羹stlenen canlar, b羹y羹k bir kararl覺l覺k ve inan癟la bu ise baslam覺slard覺. Ilk 繹nce dernein ama癟 ve hedeflerini yans覺tan bir kitap癟覺k
haz覺rland覺. Burda 5 y覺ll覺k bir hedef konmustu. Bu 5 y覺l覺n sonucunda m羹kemmele yak覺n bir cem evi yap覺m覺 hedefleniyordu. Bu kitap癟覺kta cemevinin isleyis ve g繹revleride s覺ralan覺yordu. Bundan sonra 癟al覺sma programlar覺 haz覺rland覺.
Bu program 癟er癟evesinde,

a) Alevi Isadamlar覺
b) Frankfurt Y繹re Dernekleri
c) Hessen Allevi Dernekleri
d) Hessen Akademisyenleri
e) Frankfurt織ta temsil edilen derneksiz sayg覺n kisilerle toplant覺lar d羹zenlendi, cemevi projesi anlat覺ld覺.

 

Ard覺 ard覺na d羹zenlenen kampanya ve 癟al覺smalar bazen 癟ok 羹mit veriyor, bazende karamsarl覺a kap覺lacak sekilde yavas ilerliyordu. T羹m insanlar projeyi beeniyor, ancak yard覺m etmede yetersiz kal覺yorlard覺. 4 y覺l ge癟enden sonra projenin o sekliyle hayata ge癟mesinin daha 癟ok zaman alaca覺 belli
oluyordu. Bu nedenle b羹y羹k projenin uygulanmas覺n覺n, k羹癟羹k projelerle
m羹mk羹n olabilecei d羹s羹ncesi a覺rl覺k kazanmaya baslad覺. 2. Y覺l覺n sonunda Y繹netim Kurulu sekreterimiz maalesef bizim irademizin d覺s覺nda bizden ayr覺ld覺. Yapacak is yola daha kararl覺 devam etmekti. Frankfurt da bir 癟ok emlak sirketiyle g繹r羹s羹lm羹s ve Frankfurt un 癟esitli semtlerinde 12 den fazla emlak t羹r羹 (arsa, bina) g繹zden ge癟irilmisdir. Emlak sirketleriyle gidip g繹rd羹羹m羹z arsa veya binalar覺n fiyat覺 癟ok y羹ksek olduundan zoraki olarak vazge癟ilmisdir. Nihayet May覺s 2005 tarihinde b羹t癟eye uygun bir yer bulundu. Yer olarak, t羹m isteklere cevap verecek durumda olmamas覺na ramen, genelde yap覺lan toplant覺larda oy birliiyle sat覺n al覺nmas覺na karar verildi. 5 May覺s 2005 tarihinde a癟覺k art覺rma yoluyla bug羹n ki mekan sat覺n al覺nd覺: Cemevi Yapt覺rma Dernei, sadece cem evi yeri almak i癟in faaliyet g繹stermiyor, ayn覺 zamanda AKM nin inan癟 癟al覺smalar覺n覺 da
y羹r羹t羹yordu. Cemevi Yapt覺rma Dernei ayn覺 zamanda kendi bas覺na 羹ye sahibi bir dernek oldu. Su an 80 aidat 繹deyen ve 50 si toplu para vermis 130 羹yeye sahiptir. Cemevi yapt覺rma Dernei織ne 癟ok say覺da can, g繹n羹ll羹 olarak destek sunmuslard覺r. Al覺nan karara g繹re, Cemevi Yapt覺rma Dernei Alevi K羹lt羹r Vakf覺 olarak yoluna devam edecek ve daha b羹y羹k hedefler pesinde kosacakt覺r.