9.12.14 23:51 zaman: 5 yrs

Kamuoyu ve Basin bildirisi - Tugce Albayrak - Gelismeler ve B羹y羹kelcinin aciklamalari!

 

Zalime kar覺 MADUR織un yan覺nda olarak, baka insanlara ORGANLARINI BAILAYAN ve

HAKKA y羹r羹rken bile HIZIR gibi muhta癟lara yard覺ma koan TUE ALBAYRAK k覺z覺m覺z覺n mekan覺 CENNET olsun, HAKK onu ULU Menzile erdirsin, ailesi ve yak覺nlar覺na sab覺r versin.


Frankfurt, 09.12.2014

DEERL襤 ALEV襤 CANLARA,
KAMUOYUNA,
ALBAYRAK  A襤LES襤NE,
ALMANYA  BYKEL襤S襤  HSEY襤N  AVN襤  KARSLIOLU織NA

Zalime kar覺 MADUR織un yan覺nda olarak, baka insanlara ORGANLARINI BAILAYAN ve
HAKKA y羹r羹rken bile HIZIR gibi muhta癟lara yard覺ma koan TUE ALBAYRAK  k覺z覺m覺z覺n mekan覺 CENNET olsun, HAKK onu ULU Menzile erdirsin, ailesi ve yak覺nlar覺na sab覺r versin.

Almanya Offenbach ehrinde bir FastFood Lokalinde Medeni Cesaret g繹stererek iki gen癟 k覺z覺 tacizden kurtar覺p ve akabinde sald覺r覺ya urad覺ktan sonra Komaya d羹en Tu癟e Albayrak織覺n 繹rnek davran覺覺 ve yag羹n羹 olan 28.11.2014 tarihinde vefat覺, bizler gibi b羹t羹n kamuoyunu derinden 羹zm羹t羹r. Bu olaylar hakk覺nda Kurum olarak bir Yorum, Bildiri yada herhangi bir yaz覺l覺 a癟覺klamam覺z olmad覺! B繹yle bir bildiriyi yay覺nlamay覺da uygun g繹rmemitik. Yanl覺z Sorumluluunun fark覺nda olmayan T羹rkiye Cumhuriyeti B羹y羹kel癟isi H羹seyin Avni Karsl覺olu織nun bas覺na verdii deme癟 bizleri derinden sarsm覺, 羹z羹nt羹m羹z羹, sitemimizi ve 繹fkemizi sizlere duyurmak zorunda b覺rakm覺t覺r.

Kurumumuz olay覺 18.11.2014 tarihinde 繹renmi olup o tarihden itibaren bu olay覺n takipcisi, kamuoyuna ta覺y覺c覺s覺 ve Kommunikasyon a覺m覺zdan Mitingler i癟in 癟ar覺lar yaparak Mitinglere destek olmutur. Buna paralel Hastanede komada yatan k覺z覺m覺z覺n h羹z羹nl羹 ailesinin yanlar覺nda olduk ve g繹revlendirdiimiz arkadalar覺m覺z ailenin istekleri dahilinde onlara yard覺mc覺 olmaya 癟al覺t覺lar. 25.11.2014 tarihinde Hessen B繹lgesi 襤nan癟 繹nderlerimiz aileyi ziyaret etdiler ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuz Y繹neticileri herkonuda aileyi destekleyeceklerini bizlere bildirdiler.

襤nsanlara yard覺m etmek i癟in kendini ortaya atan Tu癟e k覺z覺m覺z覺n bu davran覺覺, b羹t羹n Almanya hatda D羹nya taraf覺ndan duyulmu ve b羹t羹n insanlar birlik olmuken 26.11.2014 tarihinde Offenbach Sana Hastanesinden Tug癟e織nin Beyin 繹l羹m羹yle hepimiz tekrar sars覺ld覺k. O g羹nden itibaren medyan覺n youn ilgisinden NEMALANMAK isteyen Milletvekillerine, 襤nan癟 Kurumlar覺 ve deiik Organizasyonlara orada birebir ahit olduk. Buna ramen s羹kunetimizi ve a覺rbal覺l覺覺m覺z覺 koruyarak TUE織ye olan sayg覺m覺z ve AiLESiNiN hat覺r覺na sustuk!!!

Tug癟e織nin yag羹n羹 olan 28.11.2014 tarihinde b羹t羹n y羹rekler bir olduk, Tu癟e ve ac覺l覺 ailesi i癟in dualar etdik. Bilindii gibi Tu癟e織yi hayata balayan T覺bbi Makinalar覺n kapat覺lmas覺da ayn覺 akam ger癟ekleti ve Tu癟e K覺z覺m覺z bedenen aram覺zdan ayr覺ld覺. Akabinde Organ Ba覺覺 Kimlii olan Tug癟e ameliyata al覺nd覺 ve uzun bir bekleyiin ard覺ndan k覺z覺m覺z覺n Babas覺 Ali Albayrak 29.11.2014 tarihinde saat 0:40 de bizlere Cenaze Erkan覺n覺n Ditip W瓣chtersbach Camisinde yap覺lmas覺n覺 uygun g繹rd羹klerini ve bu karara sayg覺 duymam覺z覺 rica etmitir.

Biz Aleviler olarak y覺llard覺r bask覺, zul羹m, iddet, 癟irkin sald覺r覺 ve t羹m iftiralara maruz kalan, asimile edilmeye 癟al覺覺lan bir 襤nan癟 topluluu olarak bunlara boyun emezken, maduriyete bakald覺r覺rken, Almanyada verdiimiz m羹cadeleler sonucu yasalar ile 襤nanc覺m覺z覺 Devletler baz覺nda kabul etdirmiken, Alevilik Derslerinin okullarda verilmesine y覺llar 繹nce balam覺ken ve her B繹lgede Merkezlerimiz ve 襤badethanelerimiz-Cemevlerimiz mevcut ve 襤nsanlar覺m覺z 襤nsanlara hizmet ederken bir Alevi ailenin b繹yle bir karar almas覺 Kurum y繹neticilerimiz taraf覺ndan kabul edilemez bir yanl覺 olmas覺na ramen, ailenin bu karar覺na sayg覺l覺 davrand覺k ve hi癟bir m羹dehalede bulunmad覺k.

Elimize ulaan Cenaze Erkan覺 Organizasyonu davetiyesindeki REKLAM merakl覺l覺覺 yedi (7) defa yaz覺lm覺 olan Ditib Camisi yaz覺l覺m覺ndan belli olmakla beraber, g繹nderilen Celenkler vs. bunun tekrar kan覺t覺 olmutur.

Bas覺nda day覺 Yusuf Demir織in ,,nce Cemevine gidilecekti, oras覺 繹ks羹z b覺rak覺lmayacakt覺 a癟覺klamas覺 tamamen yanl覺 ve yersizdir, 繹z羹n羹 dara 癟ekmesi artd覺r. Aile Cemevimizden hi癟bir zaman bir Cenaze erkan覺 isteinde bulunmam覺t覺r. Cemevlerimizde hi癟bir zaman 繹ks羹z deildir. 

Son olarak bizlerinde kat覺ld覺覺 Cenaze Erkan覺nda T羹rkiye Cumhuriyeti B羹y羹kel癟isi H羹seyin Avni Karsl覺olu, temsilcisi olduu lkenin deil de AKP h羹k羹meti s繹zc羹s羹 gibi BLC ve AS襤M襤LASYONCU bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapm覺t覺r. Aleviliin tan覺mlamas覺 ne Karsl覺oluna, ne s繹zc羹s羹 olduu AKP H羹k羹metine d羹er. Aleviliin tan覺mlamas覺 Kurumlar覺m覺z taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r, Almanya Cumhuriyeti ve kamuoyu bunu bu ekilde kabul etmitir. Alevilii  Alevilere tan覺tmaya 癟al覺an zihniyet Asimilasyoncu zihniyetdir ve bizdende gereken cevab覺 herzaman alacakt覺r.

Tu癟e Albyarak織覺n sosyal medyada olsun, baka alanlarda olsun daima haks覺zl覺a kar覺 geldiini bilmekteyiz. Gezi Olaylar覺nda Berkin Elvan織覺n 繹l羹m羹n羹 a癟覺kca Protesto etmesi, 1993 y覺l覺nda yaanan Sivas Katliam覺n覺 unutmam覺 ve hat覺rlatmas覺 bunun kan覺t覺d覺r. Son olarak Radikal gazetesinde 癟覺kan habere g繹re baba Ali Albayrak織覺n Almanya織ya Mara ve orum olaylar覺ndan dolay覺 g繹癟 karar覺 ald覺覺n覺 繹renmi bulunuyoruz. stelik Tu癟e織nin Deniz Gezmi,  Mahir ayan ve Atat羹rk hayran覺 olduu belirtiliyor. Fakat bunlara ramen, Mara ve orum katliamlar覺na sebebiyet veren, bug羹ne kadar bu olaylarla y羹zlemeyen, aksine Tu癟e k覺z覺m覺z覺n 襤nanc覺, yaam felsefesi ve duruuyla kar覺 olduu sistemin memurlar覺na k覺z覺m覺z覺n Cenazesinin teslim edilmesi tam bir paradoks davran覺t覺r, bu tutumla maalesef Tu癟e織nin cesareti ve asil duruunun hakk覺 verilmemitir. Albayrak ailesine olay覺n ciddiyetini, B羹y羹kel癟ilik, Konsolosluk ve Ditib織in siyasi manevradan ziyade baka bir dertleri olmad覺覺n覺 yeterince anlatamad覺覺m覺z i癟in 羹zg羹n羹z!!!

B羹y羹kel癟i Karsl覺olu織nun a癟覺klamas覺na bakacak olursak, Cenaze Erkan覺 Cemevinde olsayd覺 ne Tu癟e織ye nede Ailesine sayg覺 duyacak, belki de hi癟 Cemevimize gelmiyecekti. Tan覺mad覺覺 bir ibathane olan Cemevimizi ne kamuoyuna nede Asimilasyoncu AKP H羹k羹metine anlatamayacakt覺. Bu sebeptendir ki bir Alevinin cenazesinin Cemevinden deilde Camiden kald覺r覺lm覺 olmas覺ndan duyduu AKINLII ve duyduu MUTLULUU gizlemeyen, g繹rev yapt覺覺 Federal Almanya Cumhuriyetinde kabul edilen Alevi 襤nanc覺n覺 ve Avrupa 襤nsan Haklar覺 Mahkemesinin 
,,Cemevleri 襤badethanedir'' olarak a癟覺klad覺覺 balay覺c覺 karar覺 kabul etmeyen/edemeyen bug羹nk羹 T羹rkiye Cumhuriyeti H羹k羹metinin uygulad覺覺 dayatmac覺, bask覺c覺 ve asimilasyoncu Politikas覺n覺n bir baar覺s覺 gibi g繹ren, ailenin ald覺覺 karar覺 yad覺rgad覺覺n覺 ve alayc覺 bir ekilde takdir etdiini dile getiren AKP Almanya B羹y羹kel癟isi H羹seyin Avni Karsl覺olunu k覺n覺yor ve t羹m kamuoyuyla payla覺yoruz.

Frankfurt Alevi K羹lt羹r Merkezi Cemevi
Y繹netim Kurulu ad覺na,
Bakan Halil zdemir